Privacy

Privacy Statement

In dit privacy statement staat beschreven hoe Groen Van Solinge & Partners (hierna: “GvSP”) omgaat met je persoonsgegevens. Door GvSP worden persoonsgegevens verwerkt. GvSP vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. GvSP is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Groen Van Solinge & Partners is gevestigd aan de Gieterij 98, 2211 ZD Noordwijkerhout en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27322343.

VERWERKING VAN JE GEGEVENS

Door gebruik te maken van het aanmeldingsformulier (solliciteren) op de website van GvSP of door toezending of overhandiging laat je bepaalde gegevens bij GvSP achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals je naam en e-mailadres. In veel gevallen is dat je cv en eventueel aanvullende documenten zoals diploma’s, cijferlijsten, uitkomsten van persoonlijkheidsonderzoeken en –vragenlijsten etc. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de gegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als hiervoor ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming voor het verwerken, bewaren en gebruiken van je gegevens. Als je een formulier invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard met een maximum van drie jaar. Hierna zullen wij je opnieuw vragen om toestemming om je gegevens in ons bestand te houden. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt.

WAT DOEN WE VERDER MET JE GEGEVENS

Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website.

Om een relatie met je aan te kunnen gaan

Als je interesse in ons toont of kandidaat wilt worden bij GvSP, hebben wij je persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld kunnen beoordelen of wij je als kandidaat van dienst kunnen zijn in de bemiddeling voor een nieuwe functie of opdracht.

Om de relatie met je te onderhouden en opdrachten uit te voeren

Als je kandidaat bij ons bent willen wij je uiteraard goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken gegevens om contact met je te onderhouden en in onze search en selectie van vacatures en kandidaten. Wij leggen ook onze mailwisseling met je vast, alsmede notities van eventuele telefoongesprekken. Dit doen wij onder meer voor kwaliteitsbewaking of in het kader van bewijsvoering.

Voor onze bedrijfsvoering

Als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze kandidaten. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.

Voor archiefdoeleinden

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Cookies

De website van GvSP maakt slechts gebruik van functionele cookies, nodig voor het functioneren van de site. Wij maken echter geen gebruik van analytische of tracking cookies.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of een BSN-nummer. GvSP verwerkt deze gegevens niet.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met je toestemming of als je ons dat vraagt.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Je gegevens worden door GvSP verwerkt. Je gegevens worden in het kader van werving- en selectieprocedures aan opdrachtgevers verstrekt. Dit gebeurt alleen voor procedures waarover contact is geweest en waarvoor met elkaar is afgesproken dat je wordt geïntroduceerd voor de betreffende functie bij die opdrachtgever. Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij je daar toestemming voor hebt gegeven of GvSP hiertoe verplicht wordt door de wet.

BEVEILIGING

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. GvSP draagt, tezamen met sub verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin jouw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via info@groenvansolinge.nl.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

GvSP kan haar privacy statement wijzigen. De geldende versie zal te allen tijde op onze website gepubliceerd zijn.