Vacature detail

Senior Bestuurssecretaris De Nationale APF

Functie omschrijving

De bestuurssecretaris heeft een regiefunctie en is verantwoordelijk voor het plannen en voorbereiden van de vergaderingen van bestuursgremia. Specifiek voor de verschillende collectiviteitskringen van het fonds ben je het eerste aanspreekpunt voor een of meerdere belanghebbendenorganen en vervul je daarmee een belangrijke spilfunctie tussen het bestuur en de belanghebbendenorganen.
Naast het plannen en voorbereiden van vergaderingen verzorgt de bestuurssecretaris er proactief voor dat fondsdocumenten actueel en compliant zijn en initieert hij uit eigen beweging voorstellen tot wijziging. De bestuurssecretaris legt verantwoording af aan de Manager Pensioenbureau en heeft een functionele lijn naar het uitvoerend bestuur.

De bestuurssecretaris heeft de volgende taken:
• Voeren van de regie van het vergadercircuit, waaronder o.a.;
• Plannen en voorbereiden van vergaderingen van alle bestuurlijke gremia;
• Coördineren van tijdige aanlevering van agendastukken en vergaderstukken voor alle bestuurlijke gremia (bestuur, bestuurscommissies en belanghebbendenorgaan);
• Schrijven van notities ten behoeve van vergaderstukken;
• Toetsen van vergaderstukken op huisstijl, gebruik van juiste opmaak en voorleggers, alsmede op inhoudelijke consistentie;
• Regiefunctie op het juist, tijdig en volledig vastleggen van vergaderingen;
• Opstellen van actielijsten en circuleren en bewaren van besluiten van vergaderingen;
• Het monitoren van de opvolging van de acties;
• Het maken van presentaties ten behoeve van het bestuur;
• Namens het fonds bijwonen van vergaderingen van de belanghebbendenorganen;
• Het ondersteunen bij de aansluiting van nieuwe werkgevers bij het fonds;
• Het opstellen en aanpassen van fondsdocumenten.

Functie eisen

De bestuurssecretaris dient ten minste de volgende kennis en ervaring te hebben:
• Afgeronde opleiding HBO of WO studie;
• Aantoonbare werkervaring ( tenminste 5 jaar) in gelijksoortige regievoerende en organiserende functie bij een pensioenfonds of uitvoeringsorganisatie;
• Affiniteit met de pensioensector en bekend met de actuele ontwikkelingen in de pensioensector en de oudedagsvoorziening;
• Goed gevoel voor politieke verhoudingen en hiernaar kunnen handelen;
• Ervaring met het schrijven van (beleids)notities en het vermogen dit mondeling over de bühne te brengen bij de diverse fondsgremia

De bestuurssecretaris dient tenminste de volgende specifieke competenties te hebben:
• Accuratesse: kan langdurig en effectief omgaan met detailinformatie en heeft het overzicht op het gehele proces;
• Communicatief vaardig: is in staat een oordeel zowel mondeling als schriftelijk helder te communiceren;
• Klantgerichtheid: herkent en erkent de behoeftes en wensen van klanten. Geeft klantvragen prioriteit en handelt deze correct af. Is representatief aanwezig en bouwt relaties op vanuit deskundigheid en betrokkenheid. Neemt contact op met relaties bij vragen. Toont interesse in relaties;
• Kwaliteitsbewustzijn: stelt hoge eisen aan eigen werk en aan dat van anderen op het gebied van kwaliteit en nauwkeurigheid. Stimuleert kwaliteitsbewustzijn als vast onderdeel van het beleid;
• Plannen en organiseren: bepaalt prioriteiten en geeft benodigde acties, tijd en middelen aan om gegeven doelstellingen te kunnen bereiken. Zet zaken conform planning in beweging;
• Resultaatgerichtheid: is gericht op het behalen van afgesproken doelstellingen. Stelt duidelijke prioriteiten; maakt een planning van activiteiten om tijd en middelen optimaal te kunnen benutten. Maakt met medewerkers afspraken, controleert en bespreekt voortgang en realisatie;
• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: schrijft begrijpelijk en correct Nederlands. Hanteert een duidelijke structuur in geschreven teksten;
• Adviesvaardigheid: Weet complexe materie overtuigend en helder over te brengen met gevoel voor weerstanden of andere zienswijzen en weet daarbij aan te sluiten bij de beleving van anderen;
• Zelfstartend vermogen: initieert uit eigen beweging beleid. Onderkent verbeteringen ten aanzien van het pensioenbeheer en handelt daarnaar. Draagt uit eigen beweging oplossingen aan.

Bedrijfsprofiel

De Nationale APF kent een onafhankelijk gemengd bestuur dat bestaat uit drie parttime niet-uitvoerende bestuurders en drie fulltime uitvoerende bestuurders. Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau. Het bestuur laat zich verder ondersteunen en adviseren door een beleggingsadviescommissie en een pensioencommissie. Het niet-uitvoerend bestuur wordt daarnaast ondersteund door een auditcommissie. De pensioenadministratie is uitbesteed aan uitvoeringsorganisatie AZL. Het fiduciair vermogensbeheer is uitbesteed aan Nationale Nederlanden Investment Partners.

Bedrijfscultuur

Het bestuursbureau is klein en slagvaardig. De lijnen zijn kort, er is veel dynamiek en iedereen voelt zich sterk verantwoordelijk voor en betrokken bij het succes van De Nationale APF.

Locatie

Amsterdam

Contactpersoon

Peter van Solinge
Peter van Solinge
Contactgegevens
E-mail:
Mobiel:
(06) 3005 6662