Groen Van Solinge & Partners B.V. Redesign
Op zoek naar jouw carrière?

Manager Finance & Risk De Nationale APF

Nieuw

Functie omschrijving

Voor De Nationale APF zoeken wij een Manager Finance & Risk die het uitvoerend bestuur bij het eerstelijns risicomanagement ondersteunt. Dit betreft onder meer het voorbereiden van risicobeleid en de uitvoering van de risicobeheercyclus, alsmede het verzorgen van bedrijfseconomische verantwoordingsinformatie.
De Manager Finance & Risk legt verantwoording af aan de Directeur bestuursbureau en heeft een rapportagelijn naar de betreffende portefeuillehouders in het uitvoerend bestuur (finance en risicobeheer).

De Manager Finance & Risk heeft de volgende taken:
Finance:

 • Het voorzien van de Directeur bestuursbureau en het uitvoerend bestuur van (bedrijfseconomische) verantwoordingsinformatie, onder andere op basis van opgestelde prognoses, performancemetingen en kosten-baten analyses;
 • Coördineren van de totstandkoming van het jaarverslag;
 • Managen van de budgettering en planning & controlcyclus. Onderdelen hiervan zijn:
  • Coördineren van de uitvoering van de budgettering- en planning & controlcyclus;
  • Ondersteunen en adviseren van de Directeur bestuursbureau en het uitvoerend bestuur bij het opstellen van budgetten en plannen op basis van gestelde kaders, strategie en vastgesteld financieel beleid;
  • Bewaken van de realisatie van de budgetten en financieel meerjaren- en jaarplannen van het fonds en het doen van onderbouwde voorstellen aan de Directeur bestuursbureau en het uitvoerend bestuur om waar nodig bij te sturen;
  • Optimaliseren van de inzet van de financiële middelen van het fonds en de opdrachtgevers op basis van de opgestelde managementinformatie en (financiële) prognoses;
 • Adviseren en ondersteunen van het bestuur bij het ontwikkelen van het (financieel) beleid. Hiertoe behoort onder andere het doorrekenen van beleidsvarianten en het maken van bedrijfseconomische analyses;
 • Toezien op de naleving van het geformuleerde beleid en de kaders in de uitvoering van de financiële administratie en vermogensbeheer administratie;
 • Waarborgen dat de kleine geldstroom juist, tijdig en betrouwbaar geadministreerd wordt;
 • Proactief en reactief initiëren van verbetermogelijkheden in de uitvoering van het financiële en vermogensbeheer administratie;
 • Monitoren van de grote geldstroom op basis van de opgestelde managementinformatie;
 • Afstemmen met de fiscalist bij de uitvoering van de fiscale aspecten.

Eerstelijns risicobeheer:

 • Onderhouden van het risicomanagementbeleid en de implementatie van dit risicomanagementbeleid;
 • Uitbrengen van advies aan het bestuur ten aanzien van het (strategisch) risicomanagementbeleid en initiëren van aanpassingen van het risicomanagementbeleid;
 • Zorgdragen voor de opzet, het bestaan en de werking van het risicomanagementframework binnen het fonds;
 • Proactief en reactief monitoren van de risicomanagementprocessen bij de uitvoeringsorganisaties;
 • Het identificeren en beoordelen van financiële en niet-financiële risico’s;
 • Het ondersteunen van het bestuur bij de uitvoering van de RCSA;
 • Advies uitbrengen aan de directeur bestuursbureau en het uitvoerend bestuur met betrekking tot risicovraagstukken, waaronder korte- en langetermijnrisicohouding;
 • Beoordelen van rapportages met betrekking tot beleggingsrisico’s en pensioenbeheerrisico’s. Het ontwikkelen en verbeteren van de rapportages in overleg met de uitvoeringsorganisaties;
 • Opstellen van overkoepelende rapportages voor de financiële en niet-financiële risico’s;
 • Opstellen van een risicoparagraaf in het jaarverslag;
 • Voorbereiden van en beoordelen van ALM-studies en haalbaarheidstoetsen.

Functie eisen

De Manager Finance & Risk beschikt ten minste de volgende kennis en ervaring:

 • Afgeronde WO-opleiding in financiële, econometrische of actuariële richting;
 • Ruime aantoonbare werkervaring in gelijksoortige finance & risk functie;
 • Ruime kennis van en ervaring met (financiële) administratie, (externe) rapportages en jaarverslaglegging en risicomanagement;
 • Kennis van en ervaring met het gebruiken van financiële modellen en analysetechnieken;
 • Affiniteit met de pensioensector en bekend met de actuele ontwikkelingen in de pensioensector en de oudedagsvoorziening;
 • Proactieve houding ten aanzien van signaleren, adviseren en escaleren.

Verder heeft de Manager Finance & Risk ten minste de volgende specifieke competenties:

 • Accuratesse: kan langdurig en effectief omgaan met detailinformatie en heeft het overzicht op het gehele proces;
 • Analytisch vermogen: herkent belangrijke informatie en signaleert relevante ontwikkelingen. Is zich bewust van de hoofdlijnen, problemen en oplossingen die pas op langere termijn zullen spelen en houdt daar rekening mee. Komt snel tot de kern van complexe materie. Draagt bij aan een organisatie waarin waarde wordt gehecht aan een heldere probleemanalyse als basis voor meningsvorming en/of beslissingen;
 • Beheersing werk: bepaalt prioriteiten. Identificeert benodigde acties, tijd, mensen en middelen om gestelde doelen te kunnen bereiken, bewaakt de voortgang en stuurt zo nodig bij;
 • Cijfermatig inzicht: is in staat om cijfermatige gegevens te verzamelen en te bewerken. Kan uit cijfermateriaal de juiste conclusies trekken door ordening, analyse en patroonherkenning;
 • Communicatief vaardig: is in staat een oordeel zowel mondeling als schriftelijk helder te communiceren;
 • Gedrevenheid: formuleert uitdagende doelen en werkt daar gericht aan ook bij uitblijven van resultaat. Wordt gestimuleerd door uitdagingen en behoudt ook onder grote druk het overzicht;
 • Integriteit: leeft de waarden van het fonds na en heeft zelf ook duidelijke en uitgesproken normen en waarden. Vertoont voorbeeldgedrag. Stelt het belang van fonds boven het eigen (team) belang. Is open en eerlijk ten opzichte van anderen, is betrouwbaar in het nakomen van afspraken. Gaat correct om met gevoelige informatie. Committeert zich alleen als hij het ook waar kan maken;
 • Kritische instelling: denkt met diepgang, bekijkt zaken vanuit verschillende invalshoeken, accepteert beweringen of feiten niet klakkeloos, maar overweegt rijkelijk;
 • Kwaliteitsbewustzijn: stelt hoge eisen aan eigen werk en aan dat van anderen op het gebied van kwaliteit en nauwkeurigheid. Stimuleert kwaliteitsbewustzijn als vast onderdeel van het beleid;
 • Oordeelvorming: is in staat risico’s en de consequenties daarvan voor het fonds op korte en langere termijn in te schatten;
 • Resultaatgerichtheid: is gericht op het behalen van afgesproken doelstellingen. Stelt duidelijke prioriteiten; maakt een planning van activiteiten om tijd en middelen optimaal te kunnen benutten. Maakt met medewerkers afspraken, controleert en bespreekt voortgang en realisatie;
 • Vertalen complexe materie: is in staat om complexe vraagstukken eenvoudig en helder uit te leggen;
 • Zelfstartend vermogen: initieert uit eigen beweging beleid. Onderkent verbeteringen ten aanzien van het pensioenbeheer en handelt daarnaar. Draagt uit eigen beweging oplossingen aan.

Bedrijfsprofiel

De Nationale APF kent een onafhankelijk gemengd bestuur dat bestaat uit drie parttime niet-uitvoerende bestuurders en drie fulltime uitvoerende bestuurders. Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau, dat wordt aangestuurd door één van de uitvoerend bestuurders. Het bestuur laat zich verder ondersteunen en adviseren door een beleggingsadviescommissie en een pensioencommissie. Het niet-uitvoerend bestuur wordt daarnaast ondersteund door een auditcommissie. De pensioenadministratie is uitbesteed aan uitvoeringsorganisatie AZL. Het fiduciair vermogensbeheer is uitbesteed aan Nationale Nederlanden Investment Partners.

Bedrijfscultuur

Het bestuursbureau is klein en slagvaardig. De lijnen zijn kort, er is veel dynamiek en iedereen voelt zich sterk verantwoordelijk voor en betrokken bij het succes van De Nationale APF.

Arbeidsvoorwaarden

De salariëring en het arbeidsvoorwaardenpakket zijn marktconform en goed passend bij de zwaarte van de functie.
De manager Finance & Risk zal fulltime of 4 dagen in de week werkzaam zijn voor het fonds.

Locatie

Amsterdam

Contactpersoon

 • Kun jij excelleren in een omgeving,
  die door constante dynamiek
  voortdurend in beweging is?  Meer

Pensioen vacatures

 • Adviseer en begeleid je klanten
  op het gebied van pensioen en
  inkomen
  ? Meer

Risk vacatures

Op zoek naar een andere functie?
Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in