Vacature detail

Integraal risicomanager Pensioenfonds PostNL

Selectie gemaakt

Functieomschrijving

Voor Pensioenfonds PostNL zoeken wij een Integraal risicomanager. De integraal risicomanager maakt deel uit van het team van het bestuursbureau dat in de loop van 2021 van start is gegaan. Van de risicomanager wordt verwacht dat deze bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van het functioneren van het bureau.

Belangrijkste uitdaging de komende jaren

Risicomanagement is een aandachtsgebied dat volop in ontwikkeling is. De belangrijkste uitdaging die er voor de integraal risicomanager de komende jaren ligt, is om aan deze ontwikkeling een belangrijke bijdrage te leveren zodanig dat:

 • het risicomanagement de volle breedte van het fonds beslaat, zowel de financiële als niet financiële risico’s. Gelet op de transitie naar het nieuwe pensioenakkoord de komende jaren, neemt de beheersing van het IT-risico daarbij een belangrijke plaats in;
 • risicomanagement zodanig gaat leven dat het integraal onderdeel gaat uitmaken van het beoordelingsproces en de mindset van elke bestuurder en daarmee draagvlak heeft bij het hele bestuur;
 • binnen het fonds en haar uitbestedingspartners een gezonde en gedragen risicocultuur ontstaat.

Een belangrijke kwaliteit van de risicomanager is dat deze het bestuur inhoudelijk uitdaagt en inspireert.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden

De integraal risicomanager ondersteunt het bestuur bij de inhoudelijke invulling van het risicomanagement. Daartoe fungeert de risicomanager enerzijds als penvoerder van de risicobeheercommissie, maar anderzijds ook als penvoerder van de commissies bij het opstellen van risicokaarten, risicoparagrafen, evaluaties van beheersmaatregelen, RSA’s en dergelijke.

De integraal risicomanager vervult in ieder geval de volgende taken:

 • Het beheren en uitwerken van het risicoraamwerk van het fonds;
 • Het beheren, in werking brengen en verder ontwikkelen van risicomanagementbeleid;
 • Het opstellen van risico-inventarisaties en analyses op diverse risicoterreinen, zowel operationeel als strategisch;
 • Het opstellen en beheren van interne- en externe risicorapportages;
 • Het schrijven van risico-opinies;
 • Het toetsen van de effectiviteit van beheersmaatregelen;
 • Bijdragen aan de ontwikkeling, het tot wasdom brengen en het levend houden van het risicomanagement binnen het fonds;
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van een adequate risicocultuur binnen het fonds;
 • Borging adequate vastlegging van risicomanagementbeleid en daarmee samenhangende stukken in fondsdocumenten;
 • Inhoudelijke sparringpartner op risicogebied zowel van de eerstelijnscommissies als van de risicobeheercommissie;

 • Als spil fungeren bij de voorbereiding van de vergaderingen van de risicobeheercommissie en de voorbereiding van de bestuursvergaderingen ten aanzien van tweedelijns risico-onderwerpen door:
  • Het opstellen van voorleggers op zodanig wijze dat deze voldoende en passende input geven voor een efficiënt verloop van het bestuurlijke besluitvormingsproces;
  • Borging dat voorzitter en leden risicobeheercommissie bij de voorbereiding van de vergaderingen worden ontzorgd en vergaderingen efficiënt en effectief kunnen verlopen;
  • Borging dat vanuit de risicobeheercommissie de juiste onderwerpen op het juiste moment op de bestuursagenda komen;
 • Voorbereiding, monitoring en evaluatie jaarplan RBC;
 • Het faciliteren van periodieke risicobeheer overleggen met de andere sleutelfunctiehouders;
 • Het onderhouden van contact met de compliance adviseur van het fonds;
 • Periodieke afstemming met 2e lijns risicofunctie bij uitbestedingspartijen.

Functie-eisen

Opleiding en ervaring:

 • WO-werk- en denkniveau;
 • Meerjarige relevante ervaring op risicomanagement gebied;
 • Visie op risicomanagement;
 • Beheersing van alle risicodomeinen, zowel financieel als niet-financieel en bij voorkeur ook IT-risk.

Competenties:

 • Proactief en initiërend;
 • Verbindend en communicatief;
 • Teamspirit (werken in een klein team);
 • Hands on, faciliterende en pragmatische insteek;
 • Kan zich verplaatsen in de 1e lijn;
 • Géén ‘afvink’ mentaliteit;
 • Toepassingsgericht kunnen ontwikkelen;
 • Abstracte zaken voldoende concreet kunnen maken;
 • Creatieve en flexibele denker;
 • Bestuurlijk en omgeving sensitief;
 • Voldoende autoriteit.

Bedrijfsprofiel

Het Pensioenfonds PostNL behoort met circa 95.000 deelnemers en een belegd vermogen van ca. 11 miljard tot de grote ondernemingspensioenfondsen van Nederland. Het bestuur van het fonds telt 10 leden, bestaande uit vertegenwoordigers van werkgever, werknemers en gepensioneerden. Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur en de diverse andere gremia zoals de commissies, Raad van Toezicht en het verantwoordingsorgaan door het overnemen van taken en het leveren van capaciteit. Daarnaast is het bestuursbureau de verbinding tussen het bestuur en de partijen aan wie zij activiteiten uitbesteedt.

Het bestuursbureau is gevestigd in Driebergen en heeft de volgende medewerkers:

 • Mw. Emmie Lewin, Manager
 • Dhr. Peter Bonewit, Manager bedrijfsvoering
 • 2 Fondssecretarissen (vanuit TKP).

Locatie

Driebergen

Publish date

16-03-2022

Contactpersoon

Peter van Solinge
Peter van Solinge
Contactgegevens
E-mail:
Mobiel:
(06) 3005 6662