Groen Van Solinge & Partners B.V. Redesign
Op zoek naar jouw carrière?

Bestuurssecretaris

Vervuld

Functie omschrijving

De Nationale APF is succesvol en slaagt erin de geambieerde groei te realiseren en grote ondernemingen als nieuwe klant te verwelkomen. Om die reden breidt het bestuursbureau uit en zijn wij voor De Nationale APF op zoek naar een tweede bestuurssecretaris. De bestuurssecretaris is primair verantwoordelijk voor het plannen, voorbereiden en vastleggen van de vergaderingen van alle bestuursgremia en de communicatie met het bestuur en de bestuursgremia.
De bestuurssecretaris heeft aanvullende en ondersteunende rol in de beleidsvoorbereiding op het gebied van governance en geschiktheid. Tevens heeft hij/zij een ondersteunende rol ten aanzien van compliance van het bestuur, alsmede bij het aansluiten van nieuwe werkgevers bij het fonds. De bestuurssecretaris legt verantwoording af aan de directeur bestuursbureau en heeft een functionele lijn naar de voorzitter van het bestuur.

De taken van de bestuurssecretaris zijn gericht op het voeren van de regie van het vergadercircuit, waaronder o.a.:

 • Plannen en voorbereiden van vergaderingen van alle bestuurlijke gremia;
 • Coördineren van tijdige aanlevering van agendastukken en vergaderstukken voor alle
  bestuurlijke gremia (bestuur, bestuurscommissies en belanghebbendenorgaan), inclusief een
  korte samenvatting en formulering van het gevraagde besluit bij de stukken;
 • Toetsen van bestuursstukken op huisstijl, gebruik van juiste opmaak en voorleggers, alsmede
  op inhoudelijke consistentie;
 • Het juist, tijdig en volledig vastleggen van notulen en actielijsten en circuleren en bewaren van
  besluiten van vergaderingen;
 • Het monitoren van de opvolging van de acties;
 • Het opstellen van voorleggers in opdracht van het uitvoerend bestuur;
 • Het maken van presentaties ten behoeve van het bestuur;
 • Het ondersteunen bij het totstandkomen van reglementen en contracten, eventueel in overleg
  met de senior pensioenjurist;
 • Het ondersteunen van het bestuur ten aanzien van de administratieve werkzaamheden van
  compliance;
 • Het ondersteunen van het uitvoerend bestuur bij de beleidsvoorbereiding en –uitvoering op het
  gebied van governance en geschiktheid;
 • Bijwonen van vergaderingen;
 • In samenwerking met de directeur bestuursbureau zorgen voor opleidingen voor het bestuur in lijn
  met het deskundigheidsbevorderingsprogramma;
 • Het organiseren en coördineren van verkiezingen ten behoeve van belanghebbendenorganen;
 • Het ondersteunen bij de aansluiting van nieuwe werkgevers bij het fonds.

Functie eisen

De bestuurssecretaris dient ten minste de volgende kennis en ervaring te hebben:

 • Afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur met een juridische component;
 • Aantoonbare werkervaring in een gelijksoortige regievoerende en organiserende functie;
 • Affiniteit met de pensioensector en bekendheid met de actuele ontwikkelingen in de pensioensector
  en de oudedagsvoorziening;
 • Aantoonbare ervaring met bestuurlijke gremia en goed gevoel voor politieke verhoudingen;
 • Goede schriftelijke vaardigheden.

De bestuurssecretaris dient ten minste de volgende specifieke competenties te hebben:

 • Accuratesse: kan langdurig en effectief omgaan met detailinformatie en heeft het overzicht op het
  gehele proces;
 • Communicatief vaardig: is in staat zowel mondeling als schriftelijk helder te
  communiceren;
 • Klantgerichtheid: herkent en erkent de behoeftes en wensen van klanten. Geeft klantvragen
  prioriteit en handelt deze correct af. Is representatief aanwezig en bouwt relaties op vanuit
  deskundigheid en betrokkenheid. Neemt contact op met relaties bij vragen. Toont interesse in
  relaties;
 • Kwaliteitsbewustzijn: stelt hoge eisen aan eigen werk en aan dat van anderen op het gebied van
  kwaliteit en nauwkeurigheid. Stimuleert kwaliteitsbewustzijn als vast onderdeel van het beleid;
 • Plannen en organiseren: bepaalt prioriteiten en geeft benodigde acties, tijd en middelen aan om
  gegeven doelstellingen te kunnen bereiken. Zet zaken conform planning in beweging;
 • Resultaatgerichtheid: is gericht op het behalen van afgesproken doelstellingen. Stelt duidelijke
  prioriteiten; maakt een planning van activiteiten om tijd en middelen optimaal te kunnen benutten.
  Maakt met medewerkers afspraken, controleert en bespreekt voortgang en realisatie;
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: schrijft begrijpelijk en correct Nederlands. Hanteert een
  duidelijke structuur in geschreven teksten;
 • Zelfstartend vermogen: initieert uit eigen beweging beleid. Onderkent verbeteringen ten aanzien
  van het pensioenbeheer en handelt daarnaar. Draagt uit eigen beweging oplossingen aan.

Bedrijfsprofiel

De Nationale APF kent een onafhankelijk gemengd bestuur dat bestaat uit drie parttime niet-uitvoerende bestuurders en drie fulltime uitvoerende bestuurders. Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau, dat wordt aangestuurd door één van de uitvoerend bestuurders. Het bestuur laat zich verder ondersteunen en adviseren door een beleggingsadviescommissie en een pensioencommissie. Het niet-uitvoerend bestuur wordt daarnaast ondersteund door een auditcommissie. De pensioenadministratie is uitbesteed aan uitvoeringsorganisatie AZL. Het fiduciair vermogensbeheer is uitbesteed aan Nationale Nederlanden Investment Partners.

Bedrijfscultuur

Het bestuursbureau is klein en slagvaardig. De lijnen zijn kort, er is veel dynamiek en iedereen voelt zich sterk verantwoordelijk voor en betrokken bij het succes van De Nationale APF.

Arbeidsvoorwaarden

De salariëring en het arbeidsvoorwaardenpakket zijn marktconform en goed passend bij de zwaarte van de functie.

Location

Utrecht

Contact person

 • Are you excellent in an environment,
  which is constantly moving?  More

Pension Vacancies

 • Do you advise and assist clients in the field
  of pensions and incomeMore

Risk Vacancies

Groen Van Solinge & Partners B.V. uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.